УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Subotica_Gradska_kuca_opt

„Конкурс за урбанистичко техничко уређење простора оивиченим улицама М.Горког,
Штросмајеровој, М.Гупца и П. Драпшина“ број 255-19/14

ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ
СУБОТИЦА, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 16, http://www.sudirekcija.rs/, у сарадњи са
ИНЖЕЊЕРСКОМ КОМОРОМ СРБИЈЕ – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА објављује

ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за дизајн:
„Конкурс за урбанистичко техничко уређење простора оивиченим улицама М.Горког,
Штросмајеровој, М.Гупца и П. Драпшина“ број 255-19/14
Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице, Трг Републике 16,
(у даљем тексту: Наручиоц) позива све заинтересоване да учествују на

КОНКУРСУ ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЦКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА У ЦЕНТРУ СУБОТИЦЕ

Опис и захтев у вези дизајна, односно пројекта

Тип конкурса:

 1. По врсти Конкурс је отворен.
 2. Према задатку Конкурс је идејни.
 3. По облику Конкурс је једностепени.
 4. Према нацину и предаји рада Конкурс је анониман.

Опис и задатак конкурса:
Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко – архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице. Површина блока је око 3,90 ха, а налази се на подручју између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове.

Конкурсно решење треба да да одговор на питање реконструкције, односно нове изградње и уређења предметног простора водећи рачуна о свим аспектима конкурсних услова.

Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта

Крајњи рок за предају радова је 24.11.2014. године, до 15 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу:

Инжењерска комора Србије,
Регионална канцеларија Суботица,
ул. Корзо бр. 1 / II спрат,
24000 Суботица.

Уцесници конкурса ће своје радове предати под шифром и у запечаћеном омоту са назнаком шифре и називом:
Конкурс за урбанистицко техницко уредење простора оивиценим улицама М.Горког, Штросмајеровој, М.Гупца и П. Драпшина“ број 255-19/14 – Не отварати”.

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију

Право учешћа на конкурсу имају појединци, групе (ауторски тим) и домаћа правна лица без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Учесници конкурса могу бити и страни држављани ако испуњавају остале услове за учешће на конкурсу.

Најмање један од аутора сваког рада треба да има високу стручну спрему из области архитектуре, или да је студент мастер студија тог факултета.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спроводењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је запослено код наручиоца.

Напомена:
Појединци и ауторски тимови наступају у заједничкој понуди са домаћим правним лицима, јер се награде и откупи исплаћују искључиво на текући рачун домаћих регистрованих правних лица са обрачунатим ПДВ-ом. Саставни део заједничке понуде чини Споразум, потписан од стране појединца или ауторског тима и правног лица, а којим се утврђује да се исплата награда врши на текући рачун правног лица.

Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта

Прва фаза: РАЗЛОЗИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ

 • уколико учесник Конкурса не преда рад у предвиђеном року и на предвиђен начин;
 • уколико учесник Конкурса не достави све неопходне прилоге предвиђене садржајем конкурсног рада;
 • уколико учесник Конкурса не испоштује клаузулу анонимности.

Друга фаза: ВРЕДНОВАЊЕ РАДОВА
У другој фази конкурсни радови који нису елиминисани биће рангирани на основу следећих критеријума:

 • да су усклађена основна три аспекта урбаног развоја: економски, социјални и еколошки (могућност ефикасне реализације решења;
 • успешност урбане обнове предметног простора, као полазне основе за дефинисање јавног улагања у овај урбани блок и да би усмерило приватна улагања;
 • успешност избора јавних интервенција која би генерисала приватна улагања било кроз санацију и адаптацију постојећих објеката, било кроз надоградњу или доградњу и
 • коначно, кроз нову изградњу:
  – оригиналност идејног решења,
  – техничко-технолошко решење и функционалност,
  – урбанистичко-архитектонско решење,
  – естетичност (форма, облик и елементи који формирају урбане вредности),
  – рационалност предложених решења,
  – успешност поштовања и уклапања заштићених споменика културе и коришћење потенцијала амбијенталних вредности.

Чланови жирија

 • Јожеф Чипа, дипл. инж. арх.
 • Деже Лудаши, дипл. инж. арх.
 • доц. др Викторија Алаџић, дипл. инж. арх.
 • проф. др Ева Ваништа Лазаревић, дипл. инж. арх.
 • доц. др Марија Маруна, дипл. инж. арх.
 • мр Лазар Кузманов, дипл. инж. арх.
 • мр Јасмин Шечић, дипл. грађ.инж.
 • Бранка Голијан, дипл. правник

Одлука жирија обавезује наручиоца.

Број и вредност награда (у нето износима – без ПДВ-а)

Расписивач је за овај Конкурс предвидео наградни фонд у износу од 833.300,00 динара без ПДВ-а у нето износу, односно следеће награде и откупе:

 • 1. награда: 418.300,00 дин.
 • 2. награда: 215.000,00 дин.
 • 3. награда: 100.000,00 дин.
 • два откупа по: 50.000,00 дин.

УКУПНО: 833.300,00 дин.

Наручилац нема обавезу ангажовања аутора награђених и откупљених радова за израду планске и техничке документације.

Рок за доношење одлуке наручиоца

Рок за доношење одлуке наручиоца је 25 дана од дана отварања понуда.

Преузимање конкурсне документације и лице за контакт

Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала Управе за јавне набавке и са интернет страница наруциоца http://www.sudirekcija.rs/ или http://sudirekcija.rs/nabavke.php?nabavke_id=92.

На истим адресама ће се објављивати и одговори на питања учесника на конкурсу као и евентуални допунски материјали од интереса за успешност конкурса. Графички прилози, због обима, ће бити објављени на сајту Наручиоца 15.09.2014. године до 15 часова.

Сва обавештења у вези са овим конкурсом могу се добити преко телефона број: 024/671- 525 или мејла ingkomsu@ingkomora.rs. Лице за контакт: Нада Вукмирица, Инжењерска комора Србије – Регионални центар Суботица, 24000 Суботица, ул. Корзо бр. 1 / II спрат.