UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
reklama-DOS_800x600_drugi-upisni-rok

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija u drugom upisnom roku 6 studenata.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija arhitekture (u kvotu od 6 studenata).

Kandidati

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije iz čl. 80. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata određuje se na sledeći način:

 • do 20% od ukupnog broja poena – rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima,
 • do 40% od ukupnog broja poena – pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački radi biografija,
 • do 20% od ukupnog broja poena – test i
 • do 20% od ukupnog broja poena – intervju.

Visina školarine i naknada za polaganje

Godišnja školarina za studente prve godine doktorskih akademskih studija koji plaćaju školarinu utvrđena je u iznosu od 300.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 3.500 evra.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • test
 • intervju

Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 2 sata.

Intervju se realizuje u toku jednog dana za sve kandidate.

Termini i procedura prijavljivanja

Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana 13. oktobra 2014. godine od 10 do 15 časova.

Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana 13. oktobra 2014. godine, u 16 časova.

Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 14. oktobra 2014. godine, od 10 do 11 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prijemni ispit održaće se dana 14. oktobra 2014. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,  prema sledećem rasporedu:

 • Test – 14. oktobra 2014. godine od 11 do 13 časova;
 • Intervju – 14. oktobra 2014. godine od 13,30 do 15 časova.

Raspored kandidata po salama za test i intervju biće objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta dana 14. oktobra 2014. godine,  u 11,00 časova.

Preliminarna rang lista biće istaknuta dana 14. oktobra 2014. godine, u 17,00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Eventualne žalbe na preliminarnu rang listu podnose se Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita u pisanom obliku, isključivo lično, dana 15. oktobra 2014. godine, od 10 do 11 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Rešenje Komisije po žalbama kandidata biće objavljeno dana 16. oktobra 2014. godine, u 10,00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Žalbe na Rešenje Komisije podnose se Dekanu Fakulteta, u pisanom obliku, isključivo lično, dana 16. oktobra 2014. godine, od 11 do 12 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Konačna odluka Dekana Fakulteta po žalbama biće dostavljena Kandidatima i Komisiji 16. oktobra 2014. godine,  u 14,00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Konačna rang lista biće objavljena dana 16. oktobra 2014. godine,  u 15,00 časova na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Upis kandidata obaviće se dana 17. oktobra 2014. godine, od 12 do 16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:

 • fotokopije diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • fotokopiju državljanstva,
 • pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,
 • biografiju,
 • dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja iznosi 15.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 9744-540114 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit za doktorske studije.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se 17. oktobra 2014. godine od 12 do 16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati sledeće kandidate prema utvrđenom redosledu po Konačnoj rang listi,  20. oktobra 2014. godine,u 12,00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije o završenim prethodnim studijskim programima, originalna dokumenta na uvid
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 4 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • nostrifikovanu diplomu,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u dve rate, što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kandidat svojim potpisom na upisnom listu potrvđuje da prihvata prava i obaveze definisane statutima i odgovarajućim pravilnicima Univerziteta i Fakulteta.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu, postupku i terminskom planu upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam u drugom ispitnom roku objavljene su u INFORMATORUTERMINSKOM PLANU:

INFORMATOR: DOS – Arhitektura i urbanizam 2014/15. – drugi upisni rok TERMINSKI PLAN: DOS – Arhitektura i urbanizam 2014/15. – drugi upisni rok