УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
reklama-DOS_800x600_drugi-upisni-rok

Број студената

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину докторских академских студија у другом уписном року 6 студената.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената у прву годину докторских академских студија архитектуре (у квоту од 6 студената).

Кандидати

У прву годину докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије из чл. 80. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

На докторске академске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит за проверу склоности за научни/уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата одређује се на следећи начин:

 • до 20% од укупног броја поена – резултати кандидата на претходним студијским програмима,
 • до 40% од укупног броја поена – писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки ради биографија,
 • до 20% од укупног броја поена – тест и
 • до 20% од укупног броја поена – интервју.

Висина школарине и накнада за полагање

Годишња школарина за студенте прве године докторских академских студија који плаћају школарину утврђена је у износу од 300.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 3.500 евра.

Накнада за полагање пријемног испита износи 15.000,00 динара.

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји из два дела:

 • тест
 • интервју

Тест се реализује у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише 2 сата.

Интервју се реализује у току једног дана за све кандидате.

Термини и процедура пријављивања

Пријављивање кандидата обавиће се на Архитектонском факултету у Београду, Булевар краља Александра бр 73, други спрат, соба 204, дана 13. октобра 2014. године од 10 до 15 часова.

Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху са претходних студијских програма, биће истакнут на огласној табли и веб сајту Факултета, дана 13. октобра 2014. године, у 16 часова.

Кандидати, чији су лични подаци и подаци о успеху са претходних студијских програма евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу приговор Комисији за спровођење пријемног испита, дана 14. октобра 2014. године, од 10 до 11 часова, у соби 204 Факултета.

Пријемни испит одржаће се дана 14. октобра 2014. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду,  према следећем распореду:

 • Тест – 14. октобра 2014. године од 11 до 13 часова;
 • Интервју – 14. октобра 2014. године од 13,30 до 15 часова.

Распоред кандидата по салама за тест и интервју биће објављен на огласној табли Факултета дана 14. октобра 2014. године,  у 11,00 часова.

Прелиминарна ранг листа биће истакнута дана 14. октобра 2014. године, у 17,00 часова, на огласној табли и веб сајту Факултета.

Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за спровођење пријемног испита у писаном облику, искључиво лично, дана 15. октобра 2014. године, од 10 до 11 часова, у соби 204 Факултета.

Решење Комисије по жалбама кандидата биће објављено дана 16. октобра 2014. године, у 10,00 часова, на огласној табли и веб сајту Факултета.

Жалбе на Решење Комисије подносе се Декану Факултета, у писаном облику, искључиво лично, дана 16. октобра 2014. године, од 11 до 12 часова, у соби 204 Факултета.

Коначна одлука Декана Факултета по жалбама биће достављена Кандидатима и Комисији 16. октобра 2014. године,  у 14,00 часова, у соби 204 Факултета.

Коначна ранг листа биће објављена дана 16. октобра 2014. године,  у 15,00 часова на огласној табли и веб сајту Факултета.

Упис кандидата обавиће се дана 17. октобра 2014. године, од 12 до 16 часова, у соби 204 Факултета.

Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

 • фотокопије диплома о завршеним студијским програмима основних и дипломских студија или стеченом академском степену магистра наука (подносе се на увид оригинална документа),
 • фотокопију држављанства,
 • писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад,
 • биографију,
 • доказ о познавању једног светског језика,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита која износи 15.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 9744-540114 са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит за докторске студије.

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и нострификовану диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука или копију потврде о предаји документације за нострификацију и копију пасоша.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се 17. октобра 2014. године од 12 до 16 часова, у соби 204 Факултета.

Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према утврђеном редоследу по Коначној ранг листи,  20. октобра 2014. године,у 12,00 часова, у соби 204 Факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

 • оверене фотокопије о завршеним претходним студијским програмима, оригинална документа на увид
 • оригинални извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • три фотографије формата 4,5х3,5 см,
 • доказ о уплати школарине,
 • потписан уговор о студирању у 4 примерка.

Страни држављани, поред наведеног достављају:

 • нострификовану диплому,
 • доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
 • одговарајуће уверење да владају српским језиком и
 • фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. За студенте који плаћају школарину уговором се утврђује и висина школарине.

Годишња школарина се може платити у две рате, што се утврђује уговором о студирању.

Услови и правила студирања утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета.

Кандидат својим потписом на уписном листу потрвђује да прихвата права и обавезе дефинисане статутима и одговарајућим правилницима Универзитета и Факултета.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину, поступку и терминском плану уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам у другом испитном року објављене су у ИНФОРМАТОРУ и ТЕРМИНСКОМ ПЛАНУ:

ИНФОРМАТОР: ДОС – Архитектура и урбанизам 2014/15. – други уписни рок ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДОС – Архитектура и урбанизам 2014/15. – други уписни рок