UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis u prvu godinu MAS 2014/15: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1832/5
Dana: 24.09.2014. godine
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent.
tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe
Univerziteta u Beogradu i Izveštaja komisija za ocenjivanje radova od 23.09.2014. godine, Komisija za
sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

R E Š E NJ E

MAS Arhitektura

 1. Od 62 podnete žalbe, komisija je prihvatila 26 žalbi kao osnovane a 36 žalbi je odbijeno kao neosnovane.
 2. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Na uvidu u radove bilo je prisutno 52 kandidata koji su podneli žalbe, a kandidati pod rednim brojem prijave 9, 16, 51, 86, 107, 108, 130, 153, 190 i 208 se nisu pojavili.
 3. Molba kandidata Tamare Todorov je odbijena.

MAS Integralni urbanizam

 1. Odbijaju se kao neosnovane sve žalbe kandidata komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu master akademskih studija studijski proram Integralni urbanizam, u školskoj 2014/2015. godini.
 2. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu.
 3. Molbe kandidata Miloša Babovića i Marine Pešić su usvojene.

MAS Unutrašnja arhitektura

 1. Odbijaju se kao neosnovane sve žalbe kandidata komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu master akademskih studija studijski program Unutrašnja arhitektura, u školskoj 2014/2015. godini.
 2. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Na uvidu u radove bio je prisutan 1 kandidat koji je podneo žalbu, a kandidat pod rednim brojem prijave 247 se nije pojavio.

Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu master akademskih studija, u školskoj 2014/2015. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja komisija za ocenjivanje radova od 23.09.2014. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu master akademskih studija, u školskoj 2014/2015. godini i utvrdila sledeće:

 1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;
 2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;
 3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;
 4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove i
 5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PRAVNA POUKA: Kandidat nezadovoljan ovim Rešenjem može podneti žalbu Dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje Rešenja Komisije za sprovođenje upisa Fakulteta po žalbi kandidata.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

s.r. Doc. arh. Miloš Nenadović

Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata MAS ARHITEKTURA 2014/15 – Spisak kandidata koji su podneli žalbu MAS IN.URBANIZAM 2014/15 – Spisak kandidata koji su podneli žalbu MAS UN.ARHITEKTURA 2014/15 – Spisak kandidata koji su podneli žalbu