UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1743/1
Dana: 10.09.2014. godine
Beograd

Na osnovu člana 21. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, a u vezi sa molbom br 1310/1 predsednika studentskog parlamenta od 02.09.2014. godine, donosim

O D L U K U

  1. Utvrđuje se iznos naknade za prijemni ispit za upis na master akademske studije u školskoj 2014/15 godini, u visini od 2.000,00 dinara.
  2. Naknadu iz tačke 1. ove Odluke studenti uplaćuju na račun Fakulteta u postupku podnošenja prijave za upis na master akademske studije u školskoj 2014/15 godini.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić