УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
reklama-SAS-EEZA_o

Обавештење за кандидате

Одобрава се пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура, у школској 2014/2015. години, до попуне броја, тј. до почетка наставе 26.09.2014. године.

Број студената

Енергетски ефикасна и зелена архитектура – 32 самофинсирајућа студента.

Кандидати

На студијски програм специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике, односно интегрисане студије из чл. 83. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова;
 •  лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из области архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Висина школарине и накнада за полагање

Годишња школарина за студенте специјалистичких академских студија на студијском програму Енергетски ефикасна и зелена архитектура утврђена је у износу од 180.000,00 динара.
Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 2.000,00 евра.
Накнада за упис студената износи 6.000,00 динара.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу оствареног успеха у току студија (максимално 80 поена), радног искуства у струци (максимално 10 поена) и искуства из области енергетски ефикасне и зелене архитектуре (максимално 10 поена).

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета у периоду од 03. до 05. септембра 2014. године од 14 до 16 часова.

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

 • личну и радну биографију,
 • фотокопије диплома о завршеним студијским програмима основних и мастер студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 89-572012 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.

У случају да поседују искуство у струци, односно да раде на одговарајућим пословима у фирмама које су својом делатношћу везане за проблематику енергетски ефикасних и зелених зграда или да имају претходне референце (релевантне пројекте или писане радове) из области ЕЕ и зелене архитектуре, кандидати уз пријаву на конкурс предају и:

 • потврду о радном искуству и
 • потврду о искуству из области ЕЕ и зелене архитектуре.

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама и пасош.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се од 22. до 25. септембра 2014. године од 14 до 16 часова у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и оригинална документа на увид,
 • оригинални извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • три фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине,
 • потписан уговор о студирању у 2 примерка.

Страни држављани, поред наведеног достављају:

 • потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама,
 • доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
 • одговарајуће уверење да владају српским језиком и
 • фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.

Годишња школарина се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

Услови и правила студирања утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета.

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд
Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
E-mail: prijemniAF@arh.bg.ac.rs

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа на Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2014/15. ОБАВЕШТЕЊЕ: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2014/15. КОНКУРС: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2014/15.