UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
reklama-DOS_o

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam 2014/15

Broj studenata

Arhitektonski fakultet upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija 20* studenata, 3 budžetska i 17 samofinansirajućih.

* Navedeni broj studenata je podložan promeni, jer je studijski program u postupku akreditacije za uvećan broj studenata. Ukoliko Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akredituje studijski program za navedeni broj – neće biti dodatnih izmena.

Kandidati

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije iz čl. 80. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili dostupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata određuje se na sledeći način:

 • do 20% od ukupnog broja poena – rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima,
 • do 40% od ukupnog broja poena – pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački radi biografija,
 • do 20% od ukupnog broja poena – test i
 • do 20% od ukupnog broja poena – intervju.

Visina školarine i naknada za polaganje

Visina školarina za studente naše državljane iznosi 300.000,00 dinara.
Visina školarina za studente strane državljane iznosi 3.500,00 evra.
Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Prijemni ispit

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, testa i intervjua.

 • Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 2 sata.
 • Intervju se realizuje u toku jednog dana za sve kandidate.

Termini i procedura prijavljivanja

Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana 17. i  18. septembra 2014. godine od 10 do 16 časova.

Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana  19. septembra 2014. godine, u 14 časova.

Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 22. septembra 2014. godine, od 10 do 16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prijemni ispit održaće se dana 29. i 30. septembra 2014. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,  prema sledećem rasporedu:

 • Test – 29. septembra 2014. godine od 10 do 12 časova;
 • Intervju – 30. septembra 2014. godine od 10 do 17 časova.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:

 • fotokopije diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • fotokopiju državljanstva,
 • pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,
 • biografiju,
 • dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja iznosi 15.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 9744-540114 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit za doktorske studije.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se 13. oktobra 2014. godine od 12 do 16 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati sledeće kandidate prema utvrđenom redosledu po Konačnoj rang listi,  14. oktobra 2014. godine, u 12,00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije o završenim prethodnim studijskim programima, originalna dokumenta na uvid,
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 4 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • nostrifikovanu diplomu,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u dve rate, što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kandidat svojim potpisom na upisnom listu potrvđuje da prihvata prava i obaveze definisane statutima i odgovarajućim pravilnicima Univerziteta i Fakulteta

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: prijemniAF@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DOS – Arhitektura i urbanizam 2014/15. OBAVEŠTENJE: DOS – Arhitektura i urbanizam 2014/15.