УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1004/4
Дана: 16.07.2014. године
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 21.
Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, Декан
Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата Вујотић Милене бр. пријаве 030, Ристић Ане бр. пријаве 277 и Верић Станка бр. пријаве 466, на Решење 02 бр. 1004/3 Комисије за спровођење уписа од 14.07.2014. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 02 бр. 1004/3 Комисије за спровођење уписа од 14.07.2014. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2014/2015. години, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

5. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

6. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

7. Да кандидат Вујотић Милена у својој жалби оспорава мишљење подкомисије за припрему теста;

8. Да кандидат Ристић Ана у својој жалби оспорава мишљење подкомисије за припрему теста и

9. Да кандидат Верић Станко у својој жалби констатује да није успешно решио задатке због немогућности праћења времена израде теста на адекватан начин.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић с.р.