UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Seminar

CIK_o

Centralni institut za konzervaciju u Beogradu – CIK, u saradnji sa profesorkom Tanjom Damljanović, sa Državnog fakulteta za umetnost i dizajn – Masačusets u Bostonu, poziva Vas da prisustvujete seminaru

„Teorijski okvir zaštite arhitektonsko-urbanističkog nasleđa“

koji će se održati u prostorijama CIK-a (Terazije 26), od 10. maja do 14. juna 2014. Predavanja će se održavati subotom od 10-13 časova.

Prijava

Broj učesnika je ograničen. Rok za prijavu je 22. mart 2014. godine. Popunjen aplikacioni formular sa biografijom i kopijom lične karte, dostavlja se putem elektronske pošte na e-mail:
ana.savic@cik.org.rs i ana.kocjan@cik.org.rs.

Tema seminara

Program predmeta teži da predstavi pregled glavnih teorijskih postavki discipline zaštite graditeljskog nasleđa od vremena njene institucionalizacije početkom 19. veka do najnovijih tendecija u promišljanju struke. Svaka nedelja programa posvećena je specifičnom teorijskom konceptu ili problemu koji će biti preispitivan kroz ključne istoriografske izvore ali i kroz konkretne primere arhitektonsko-urbanističke konzervacije širom sveta, od značaja za razvoj valorizacionih postupaka i metodologije zaštite.

Težište kursa biće na praćenju transformacije srodnih ideja i načela zaštite, počev od ranih zaključaka iz pera mislilaca kao što su Džon Raskin, Viole le Dik i Alojz Rigl, do modernih i savremenih saveta, normi i povelja nastalih pod okriljem međunarodnih tela, organizacija i nevladinih udruženja kao što su UNESCO, ICROM, ICOMOS i DOCOMOMO. Važan zadatak kursa je da preispita razvoj pojma kulturnog dobra, od pojedinačnog, statičnog objekta do urbanih i kulturnih pejzaža, koji objedinjuju ideje meterijalne i nematerijalne baštine, te tako postaju suštinski za proces razumevanja kolektivnog sećanja i grupnog identiteta.

Kroz seriju predavanja, korisnih za razumevanje relevantnih tema, kao i otvorenih diskusija na temu obavezne literature i prezentacija učesnika, seminar će otvoriti prostor za konstruktivni akademski dijalog – preduslov za slojevito delovanje u primenjenoj konzervatorskoj praksi.

Broj učesnika u seminaru

Na seminaru može učestvovati 10-15 studenata na doktorskim ili magistarskim studijama i/ili saradnika u institucijama zaštite graditeljskog nasleđa. Od studenata se očekuje suvereno vladanje engleskim jezikom, neophodnog za lako isčitavanje literature.

Zadaci učesnika u seminaru

  • Prisustvovanje svim predavanjima i diskusijama.
  • Nedeljno iščitavanje obavezne literature.
  • Aktivno učestvovanje u diskusijama.
  • Priprema prezentacija na zadate teme.
  • Izrada seminarskog rada (16-24 strana).

Dokumentacija

Uputstvo za prijavu i spisak predavanja tokom seminara „Teorijski okvir zaštite arhitektonsko-urbanističkog nasleđa“ možete naći na sledećim linkovima:

Aplikacioni formular Kalendar nastave

Biografija predavača

Tanja Damljanović predaje istoriju i teoriju arhitekture na Državnom fakultetu za umetnost i dizajn – Masačusets u Bostonu. Prethodno je bila zaposlena kao savetnik u Arhitektonskom odeljenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd. Autor je brojnih izdanja u Srbiji i inostranstvu uključujući: Češko-srpske arhitektonske veze 1918-1941 (Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004), Valtrović i Milutinović: dokumenta I-III (Beograd: Istorijski muzej Srbije, 2006-2008), Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Southeastern Europe (Routledge, 2010); “Conceptualizing National Architectures: Architectural Histories and National Ideologies among the South Slavs” u Nationalism and Architecture (Ashgate, 2012) i “The Backdrop of Serbian Statehoods: Morphing Faces of the National Assembly in Belgrade” u Belgrade and Beyond: Reading the Nation through Serbian Cityscapes, (tematska sekcija Nationalities Papers, vol. 41, issue 1, Jan 2013).