UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2014. god. za najbolje naučno / stručno ostvarenje

Konkurs

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA Beograd,
B e o g r a d, Studentski trg 1

25.12.2013. godine
03 Broj:

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE NAUČNO, ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
za 2014. godinu

I
Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2014. godinu za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2013. godini.

II
Nagrada, u neto iznosu od 250.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

III
Kriterijumi za izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja su:
– da je delo dostignuće jednog autora,
– ne uzimaju se u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova.

IV
Rok za podnošenje prijava je od 03. februara 2014. godine do 31. marta 2014. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 5 primeraka naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja obavlja žiri, kojeg obrazuje Odbor Zadužbine, i predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.
Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Sofija Stefanović