УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс

ЗАДУЖБИНА ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА Београд,
Б е о г р а д, Студентски трг 1

25.12.2013. године
03 Број:

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 25. децембра 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО, ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
за 2014. годину

I
Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2014. годину за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено у 2013. години.

II
Награда, у нето износу од 250.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

III
Критеријуми за избор најбољег научног, односно стручног остварења су:
– да је дело достигнуће једног аутора,
– не узимају се у разматрање зборници радова са научних скупова.

IV
Рок за подношење пријава је од 03. фебруара 2014. године до 31. марта 2014. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду“.
Уз пријаву поднети 5 примерака научног, односно стручног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Избор најбољег научног, односно стручног остварења обавља жири, којег образује Одбор Задужбине, и предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.
На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.
Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Софија Стефановић