УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс

ЗАДУЖБИНА ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА Београд,
Б е о г р а д, Студентски трг 1

25.12.2013. године
03 Број:

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 25. децембра 2013. године, доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
за 2014. годину

I
Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2014. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2013. години.

II
Награда, у нето износу од 250.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

III
Рок за подношење пријава је од 03. фебруара 2014. године до 31. марта 2014. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.
Уз пријаву поднети 5 примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV
Избор најбољег књижевног остварења обавља жири, којег именује Одбор Задужбине, и предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.
На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.
Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

Проф. др Софија Стефановић